Tonny. See you trendy

Tonny. See you trendy

 

WAKACYJNE ROZDANIE Z MARKĄ TONNY!

Lato w pełni, a my rozpoczynamy wakacyjne rozdanie z marką TONNY Eyewear. Do zdobycia jest aż 200 par okularów przeciwsłonecznych!

Co należy zrobić?

1. Opublikuj zdjęcie lub opis swojej stylizacji w komentarzu pod zamieszczonym postem konkursowym znajdującym się na FanPage marki TONNY Eyewear

2. Ze strony www.e-glasses.pl dołącz do komentarza model okularów przeciwsłonecznych, np. TS1234C1 lub link okularów, które Ci się podobają.  Dodatkowo dopisz nazwę miasta, w którym możesz odebrać nagrodę.

3. Miło nam będzie jak polubisz stronę TONNY EYEWEAR  i udostępnisz post znajomym.

 

Po zakończeniu rozdania wyłonimy zwycięzców i opublikujemy wyniki w komentarzach pod zwycięskimi komentarzami.

Na Wasze komentarze czekamy do 18.08.2019 r.

 

Biorąc udział w Konkursie akceptujesz Regulamin znajdujący się poniżej:

REGULAMIN KONKURSU „WAKACYJNE ROZDANIE Z MARKĄ TONNY”

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu „Wakacyjne rozdanie z marką TONNY” i uczestnictwa w nim w serwisie Facebook. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptuje jego postanowienia.

1.2. Organizatorem Konkursu jest Scorpion Eyewear  Tomasz Urban z siedzibą w Ząbkach przy ulicy Jana Pawła II 15H, kod pocztowy 05-091. Dalej zwany Organizatorem.

1.3. Przyrzekającym nagrody jest Scorpion Eyewear Tomasz Urban z siedzibą w Ząbkach przy ulicy Jana Pawła II 15H, kod pocztowy 05-091 dalej zwany Przyrzekający Nagrody.

1.4. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.5. Konkurs trwa od 09.08.2019 r. do 18.08.2019 r. do godz. 23:59:59.

1.6. Konkurs nie jest administrowany, sponsorowany ani wspierany przez Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za realizację Konkursu.

2. Warunki udziału w Konkursie

2.1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik) może być osoba fizyczna, która zapozna się z niniejszym Regulaminem, spełniająca łącznie następujące warunki:

a. posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski;

b. osoba, która ukończyła 18 lat

c. posiada dostęp do Internetu, w tym do serwisu Facebook,

d. posiada konto w serwisie Facebook zgodnie z regulaminem serwisu Facebook

e. zapoznała się z treścią Regulaminu

2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora i Przyrzekającego Nagrody a także osoby z ich najbliższej rodziny oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

3. Zadanie Konkursowe

3.1. Zadanie Konkursowe polega na:

- umieszczeniu w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia swojej stylizacji  lub opisu swojej stylizacji. Dodatkowo Uczestnicy Konkursu będą musieli umieścić w tym samym komentarzu wybrany przez siebie jeden model okularów przeciwsłonecznych marki Tonny ze strony www.e-glasses.pl oraz miasto, z którego ewentualnie chcieliby osobiście odebrać Nagrodę.

- mile widziane udostępnienie posta z Konkursem na swoim profilu

- mile widziane polubienie profilu Tonny Eyewear

 3.2. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie 1 raz, zamieszczając w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcie lub opis swojej stylizacji oraz zdjęcie wybranej jednej pary okularów przeciwsłonecznych marki Tonny ze strony www.e-glasses.pl oraz miasto, z którego ewentualnie chciałby osobiście odebrać Nagrodę.

 3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zdjęć i opisów umieszczonych pod postem pod względem jego zgodności z niniejszym Regulaminem.

3.4. Datą zgłoszenia zadania jest data opublikowania Zadania w serwisie Facebook pod grafiką informującą o Konkursie.

3.5. Zadanie Konkursowe edytowane nie będzie kwalifikowało się w Konkursie.

3.6. Zadanie Konkursowe musi zostać opublikowane pod grafiką z informacją o Konkursie.

4. Nagrody w Konkursie

4.1. W Konkursie przewidziane jest 200 nagród w postaci okularów przeciwsłonecznych dla 200 osób. Każda osoba otrzyma jeden produkt, który wybierze na stronie www.e-glasses.pl.

4.2. Ogłoszenie Zwycięzców Konkursu  nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.

4.3. Nagroda może zostać przyznana jedynie Uczestnikowi, który spełni wszystkie warunki Konkursu.

4.4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości lub komentarza w poście konkursowym na Facebooku

5. Nabycie prawa do odebrania Nagrody

5.1. Po ogłoszeniu Zwycięzców zostanie wysłana do nich wiadomość o sposobie otrzymania Nagrody. Nagrody będą mogły zostać wysłane na wskazany adres korespondencyjny i w celu pozyskania danych wysyłkowych od Zwycięzców,  Organizator będzie kontaktował się bezpośrednio ze Zwycięzcami przez Messengera Facebooka. Zwycięzcy, którzy w swoich komentarzach umieszczą nazwę miasta, w których chcieliby odebrać Nagrodę bezpośrednio w salonach optycznych, Organizator uzupełni informację pod komentarzem Zwycięzcy o nazwę i adres salonu w jakim może odebrać Nagrodę. W przypadku niedostarczenia Organizatorowi potrzebnych informacji do przygotowania dokumentów upoważniających do odebrania Nagrody, Nagroda nie zostanie wydana i pozostanie własnością Organizatora.

6. Wydanie Nagród

6.1. Nagrody będą mogły zostać wysłane do Zwycięzców lub będzie można je odebrać w dedykowanych Salonach Optycznych, które zostaną przydzielone indywidualnie każdemu ze Zwycięzców na podstawie podanych rekomendowanych miejscowości przy odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.

6.2. Nagrody nie podlegają wymianie na ich ekwiwalent pieniężny.

6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.

7. Ograniczenia

7.1. Organizator informuje, że niedozwolone jest przesyłanie Zadania zawierającego treści mogące stanowić naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności:

a. zawierające wulgaryzm;

b. b. nawołującego do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną;

c. propagującego ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu;

d. godzącego w dobra osobiste Organizatora, Przyrzekającego Nagrodę i osób trzecich;

e. naruszającego prawa własności intelektualnej osób trzecich.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia w dowolnym czasie trwania Konkursu Zadania zawierającego treści niezgodne z prawem oraz z niniejszym Regulaminem lub które uzyskały negatywną opinię w wyniku weryfikacji opartej o ograniczenia, o których mowa w pkt. 7 powyżej.

8. Prawa autorskie

8.1. Poprzez Zgłoszenie Zadania w Konkursie Uczestnik oświadcza, że:

a. jest autorem Zadania, posiadającego pełne prawa autorskie do Zadania, zaś Zadanie jest wolne od praw i roszczeń osób trzecich;

b. Zadanie nie narusza praw, w tym praw autorskich oraz innych praw wyłącznych, osób trzecich;

c. Zadanie nie stanowi zapożyczenia lub opracowania innego utworu, w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych.

8.2. Odpowiedzialność za naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz praw osobistych i majątkowych osób trzecich, ponosi Uczestnik.

8.3. Organizator nie zwraca ani nie archiwizuje Zadań.

9. Postępowanie reklamacyjne

9.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu oraz w trakcie trwania Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia przesyłki do siedziby firmy.

9.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

9.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

9.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.

9.5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

10. Dane Osobowe

10.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

10.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

10.3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

11. Udział w Konkursie jest darmowy i nieobowiązkowy.

12. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.

13. Postanowienia końcowe

13.1. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.